Czy wiesz że... ?

Nasz klient opowiada od eksploatacji pomy ciepła
Zobacz

Sukces NANOTERM - najwyższa sprzedaż na rynku !
Zobacz

Wysokoefektywny produkt NANOTERM ZCC został oznaczony certyfikatem CE
Zobacz

Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2012 przyznała NANOTEL S.A. tytuł Laureata i złote godło.
Zobacz

Kolejny klient NANOTERM został laureatem konkursu DANFOSS !
Zobacz


Klient NANOTERM został laureatem konkursu DANFOSS !
Zobacz


W Forum Biznesu ukazał się najnowszy artykuł na temat roli dolnego źródła w instalcji grzewczej.
Przeczytaj artykuł


Zakończone zostały badania nad wydajnością dolnego źródła realizowanego przez Nanoterm. Wyniki potwierdzają wysoką jakość realizowanych dolnych źródeł.
Przeczytaj raport

Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2011
przyznała NANOTEL S.A. tytuł Laureata i srebrne godło.
Zobacz

NANOTERM zyskała miano Najefektywniejszego polskiego instalatora 2010r. według firmy DANFOSS
Zobacz

NANOTERM jest producentem wysokoefektywnego Dolnego Źródła Ciepła stanowiącego podstawę układu z wykorzystaniem pompy ciepła
i systemu rekuperacji.

NANOTERM Baza wiedzy
BAZA WIEDZY

ŻRÓDŁO CIEPŁA I CHŁODU ( ZCC )
Źródło Ciepła i Chłodu - jak to działa ?
Źródło Ciepła i Chłodu - niezawodne rozwiązanie
Niezawodność
Prawidłowo wykonana instalacja z zastosowaniem ZCC stanowi optymalne i niezawodne rozwiązanie dla każdego budynku. Instalacje współpracujące z ZCC to instalacje ze zredukowaną liczbą urządzeń, co niweluje ryzyko awarii. ZCC stanowi rozwiązanie nowatorskie, w budowie proste, w działaniu wysoce skuteczne. Prostota rozwiązania gwarantuje niezawodność ZCC.
Skąd oszczędności ?
ZCC stanowi optymalne i innowacyjne rozwiązanie dla zintegrowanego systemu ogrzewania i chłodzenia. Jego zaletą jest jednak niski koszt eksploatacji. ZCC wprowadza bardzo duże oszczędności, wspomagając jednoczenie układ grzewczy i chłodniczy budynku. Jedno rozwiązanie dla dwóch instalacji - grzewczej i chłodniczej - pozwala na ograniczenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.POMPY CIEPŁA
Zasada działania pompy ciepła
Zasada działania pompy ciepła opiera się na znanych od lat zjawiskach fizykochemicznych.
Zacznijmy jednak od początku.
Ciepło zgromadzone w gruncie / wodzie / powietrzu pochodzi od energii słonecznej. Ta energia w ilości do 75% odebrana jest przez pompę ciepła. Ale jak to się dzieje ?
Pompy ciepła służące do celów grzewczych działają analogicznie do lodówki. Różnica polega na tym, że lodówka pobiera ciepło ze swojego wnętrza a pompa z zewnętrznego źródła ciepła. Cykl pracy pompy ciepła składa się z czterech kroków. I. Parowanie Do parownika trafia chłodny czynnik roboczy, jest to najczęściej ciekły freon lub amoniak o niskim ciśnieniu. Pod wpływem ciepła dostarczonego z dolnego źródła czynnik roboczy paruje. II. Sprężanie Będąc pod postacią gazową trafia on do sprężarki, która wykorzystując energię elektryczną podnosi ciśnienie i temperaturę czynnika roboczego. III. Skraplanie Dalej czynnik roboczy pod postacią gazu o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu trafia do skraplacza gdzie zmienia stan skupienia oddając energię cieplną do górnego źródła ciepła – instalacji grzewczej. IV. Rozprężanie Po wyjściu ze skraplacza czynnik roboczy jest cieczą o niskiej temperaturze, ale o wysokim ciśnieniu. Przed powrotem do parownika ciśnienie obniżane jest w zaworze dławiącym.
Podstawowe pojęcia
 • POMPA CIEPŁA - to urządzenie wymuszające przepływ energii z medium o niższej temperaturze do medium o wyższej temperaturze (np.: w okresie zimowym z otoczenia do domu). W praktyce, zjawisko taki jest znane z lodówek, w których ciepło od produktów w zamrażalniku jest odprowadzane na zewnątrz obudowy lodówki. Aby takie zjawisko było możliwe, do urządzenia należy doprowadzić energię - prąd elektryczny.

 • WSPÓŁCZNNIK COP - WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI POMPY CIEPŁA - jest to stosunek energii wytworzonej przez pompę do energii pobranej przez pompę (głównie przez sprężarkę). W zależności od rodzaju pompy i przyjętych założeń eksploatacyjnych przyjmuje on wartości z zakresu 3 – 6. Wartość 5 oznacza, że pompa oddaje 5 razy więcej energii niż pobiera. Wartość COP podawana jest w dokumentacji technicznej urządzenia, zgodnie z normą EN 255.

 • DOLNE ŹRÓDŁO CIEPŁA - to medium z którego Pompa Ciepła pobiera energię. Dolnym źródłem ciepła mogą być:
  • grunt
  • woda powierzchniowa i podziemna (staw, rzeka, woda podziemna)
  • powietrze (świeże powietrze, gazy przetworzone )

 • DOLNE ŹRÓDŁO CIEPŁA - to kluczowy element instalacji pompy ciepła. Zadaniem elementu jest optymalny odbiór energii cieplnej ze źródła.

 • GÓRNE ŹRÓDŁO CIEPŁA - jest to medium, któremu pompy ciepła oddają ciepło. Górnym źródłem ciepła mogą być:
  • woda wykorzystywana do celów grzewczych, bądź przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • powietrze wykorzystywane w klimatyzacji i wentylacji

 • KOLEKTOR - element instalacji POMPY CIEPŁA zainstalowany na początku układu odbioru energii z dolnego źródła.

 • PAROWNIK - element pompy ciepła w którym następuje oddawanie ciepła z dolnego źródła do czynnika roboczego. Wymiana odbywa się przez odparowanie czynnika roboczego w niskiej temperaturze i przy niskim ciśnieniu.

 • SKRAPLACZ - element pompy ciepła, w którym następuje przekazanie energii cieplnej czynnika roboczego pompy do instalacji grzewczej obiektu. Wymiana odbywa się przez skraplanie czynnika roboczego o wysokiej temperaturze i w wysokim ciśnieniu.

 • SPRĘŻARKA - bardzo istotny element pompy ciepła. Pobiera energię elektryczną oraz służy do zwiększania ciśnienia czynnika roboczego pompy. Sprężanie czynnika odbywa się po pobraniu ciepła przez czynnik roboczy w parowniku i przed oddaniem ciepła w skraplaczu.

 • ZAWÓR ROZPRĘŻNY - element pompy ciepła między skraplaczem i parownikiem służący do obniżenia ciśnienia czynnika roboczego do parametrów w których możliwe jest jego parowanie. Zawór rozprężny reguluje również ilość środka chłodzącego w zależności od obciążenia skraplacza.
Rodzaje pomp ciepła
Podstawowy odział pomp ciepła oparty jest na rodzaju źródła dolnego i medium do którego przekazywane jest ciepło.

Grunt - Woda
Pompy ciepła grunt - woda są konstruowane z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepła poziomego lub pionowego.

Gruntowy wymiennik poziomy - kolektor poziomy


Kolektor poziomy jest budowany z rur polietylenowych PE odpornych na nacisk o średnicy jednego cala. Rury układane są w rowach na głębokości ok. 1,6m (jest to uzależnione od strefy przemarzania gruntu). W naszej strefie klimatycznej temperatura gruntu waha się w zakresie od 7 do 12°C. Pomiędzy rurami stosuje się odstępy 0,5 - 0,8 m. Przy założeniu, że do ogrzania domu potrzeba około 50 W/m2, kolektor płaski powinien zajmować powierzchnię od 1,5 do 5 razy większą niż powierzchnia domu. Odmianą poziomego wymiennika ciepła jest kolektor spiralny. Rury tego wymiennika układane są spiralnie w wykopach o szerokości min. 80 cm.odległość pomiędzy rowami nie może być mniejsza niż 3 m. Jednak kolektor spiralny wymaga takiej samej powierzchni działki jak kolektor płaski.
Zalety kolektora poziomego:
 • mała zależność pogodowa
 • prostota wykonania
 • brak konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu
Wady kolektora poziomego:
 • duży obszar zajmowanego terenu
 • skrócony czas wegetacji roślin na terenie nad kolektorem
 • duże opory hydrauliczne, większe koszty pompowania glikolu, czynnik roboczy jest cieczą o niskiej temperaturze, ale o wysokim ciśnieniu.
Przed powrotem do parownika ciśnienie obniżane jest w zaworze dławiącym.

Gruntowy wymiennik pionowy – kolektor pionowy


Kolektor pionowy odzyskuje ciepło z głębszych warstw ziemi. Najczęściej wykonuje się go z rur polietylenowych układanych w ziemi w kształcie U- rury, które umieszcza się w pionowych odwiertach połączonych szeregowo lub równolegle. Głębokość odwiertów waha się od od 20 – 100 m. Z tego zakresu głębokości można uzyskać temperaturę zasilania 6-8°C. Z jednego odwiertu można uzyskać 30-100 W energii cieplnej. Jedną z większych zalet pionowych wymienników gruntowych w porównaniu z kolektorami poziomymi jest to, że wymagają znacznie mniejszych powierzchni terenu oraz mają znikomy wpływ na wyziębienie gruntu na powierzchni. Pionowe wymienniki gruntowe mogą służyć również jako źródło wody lodowej dla celów klimatyzacji. Zalety kolektora pionowego:
 • brak zależności pogodowej
 • wysoka efektywność
 • mała dewastacja terenu
 • niskie opory hydrauliczne, niskie koszty pompowania glikolu
Wady kolektora pionowego:
 • potrzeba stosowania specjalistycznego sprzętu
 • potrzeba zezwoleń wodno-prawnych dla kolektorów powyżej 30 m głębokości


Woda - Woda
Pompy ciepła typu woda – woda są konstruowane z wykorzystaniem wody jako dolnego źródła ciepła. Najczęstszym rozwiązaniem jest system dwóch lub większej liczby studni: jednej czerpalnej i jednej lub kilku zrzutowych. Studnia czerpalna służy do poboru wody gruntowej, druga do odprowadzania wody schłodzonej. Głębokość studni w typowych warunkach geologicznych wynosi 6 – 30 m (na wykonanie głębszej studni potrzebne jest zezwolenie wodno – prawne). Odległość między studnią czerpalną i studnią zrzutową powinno wynosić minimum 15 m, aby nie dopuścić do zmieszania się wody chłodnej z wodą czerpalną. System woda – woda jest najtańszym rozwiązaniem, jednak nie zawsze warunki geologiczne są korzystne dla tego systemu.Zalety:
 • niska zależność pogodowa
 • mała dewastacja terenu
 • niskie opory hydrauliczne, a więc niskie koszty pompowania glikolu
 • niskie koszty dolnego źródła przy istniejących zasobach wodnych

Wady:
 • wysokie wymagania co do jakości wody (żelazo, mangan, twardość wody)
 • wysokie koszty wykonania studni
 • ograniczony czas eksploatacji studni czerpalnej i zrzutowej (15-20 lat)


Powietrze - Woda
Pompy ciepła typu powietrze – woda są konstruowane z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego. Takie rozwiązanie techniczne przynosi najlepsze efekty gdy wykorzystuje się powietrze wentylacyjne. W tym układzie należy się liczyć z koniecznością zastosowania dodatkowego źródła ciepła ponieważ pompa ciepła typu powietrze – woda pracuje efektywnie do temperatury zewnętrznej - 5 oC.Zalety:
 • szybka instalacja
 • niskie koszty wykonania dolnego źródła
Wady:
 • wysoka zależność pogodowaOGRZEWANIE PODŁOGOWE
Ogrzewanie podłogowe - jak to działa ?

Czy wiesz, że ?

Ogrzewanie podłogowe jest najlepszą formą ogrzewania dla organizmu ludzkiego ?


Jak działa ogrzewanie podłogowe ?
Czynnik grzewczy (najczęściej woda) przepływając rurami ułożonymi w podłodze przekazuje ciepło do rur. Rury przekazują ciepło do otoczenia, nagrzewając posadzkę. Ciepło od podłogi unosi się do góry, ustalając równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu. W zależności od zastosowanego materiału na podłogę, otrzymamy różne własności układu grzewczego, dlatego ważne jest, aby na etapie projektowania uwzględnić rodzaj planowanego na podłogę materiału.
Ogrzewanie podłogowe - podstawowe pojęcia
 • ogrzewacznie podłogowe - ogrzewanie płaszczyznowe, w którym instalacja grzewcza jest rozprowadzona w podłodze ogrzewanego pomieszczenia
 • rozdzielacz do ogrzewania podłogowego - element instalacji grzewczej którego zadaniem jest rozdzielenie ciepłej wody w układzie centralnego ogrzewania na poszczególne pętle grzewcze
 • pętla instalacji grzewczej element instalacji grzewczej na odcinku od kolektora zasilającego do kolektora powrotnego rozdzielacza którego zadaniem jest przekazanie ciepła z czynnika grzewczego do otoczenia ( do podłogi )
 • Rura PEX rura wielowarstwowa w której przepływa czynnik grzewczy - jej zadaniem jest przekazanie ciepła do otoczenia (do podłogi)
 • System PEX system służący do rozprowadzenia czynnika grzewczego w instalacji grzewczej pomiędzy źródłem a odbiornikiem. W skład systemu wchodzą rura, kształtki montażowe (do zaciśnięcia, bądź skręcania), a także odpowiednie narzędzia przystosowane do pracy z systemem
 • szafka rozdzielacza szafka w której zainstalowany jest rozdzielacz. Występuje w wersji natynkowej, podtynkowej i podłogowej
 • rotametr to przepływomierz pływakowy, którego zmienny przekrój pozwala mierzyć natężenie przepływu czynnika grzewczego. Wykorzystywany w rozdzielaczu do regulacji natężenia przepływu w czynnika w pętlach grzewczych.
Jakie źródło ciepła do ogrzewania podłogowego
Ogrzewanie podłogowe może współpracować z dowolnym źródłem ciepła, począwszy od tradycyjnego kotła miałowego, poprzez pompy ciepła i kolektory słoneczne, a także ogniwa fotowoltaiczne.

Najlepszy wybór dla nowo budowanych obiektów
Najkorzystniejszym obecnie źródłem zasilania dla ogrzewania podłogowego jest pompa ciepła. Można powiedzieć, że ze względu na parametry pracy pompy ciepła i instalacji ogrzewania podłogowego - to zestawienie jest idealne pod względem oszczędności w produkcji energii oraz późniejszego optymalnego jej wykorzystania.

Ogrzewanie podłogowe do tradycyjnych źródeł ciepła
Istnieje możliwość i stosuje się zestawienie ogrzewania podłogowego z tradycyjnymi źródłami ciepła (kotły węglowe, kotły gazowe, kotły olejowe, kotły na pelet, itd.). W każdej z zastosowanych konfiguracji instalacja prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja podłogowa zachowuje się w podobny sposób, gwarantując komfort i wygodę użytkowania.
Komfort i wygoda
Komfort i ekonomia idą w parze
Ekonomiczna oszczędność wynikająca ze stosowania niskotemperaturowego systemu grzewczego - jakim jest ogrzewanie podłogowe - to tylko jedna z wielu zalet takiego rozwiązania. Należy tutaj także wspomnieć o komforcie i wygodzie użytkowania instalacji ogrzewania podłogowego.
Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja ogrzewania podłogowego gwarantuje komfort cieplny użytkowników. Taka instalacja zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu. Ciepło jest doprowadzone od podłogi, dzięki czemu szybko ogrzewa dolne partie ciała i nie powoduje przegrzania strefy górnej części ciała (głowy). Oprócz tego ciepło w pomieszczeniu rozprowadzane jest równomiernie - powierzchnię podłogi traktujemy jako duży, powierzchniowy grzejnik. Grzejnik oddaje ciepło w sposób systematyczny, ale powolny, dzięki czemu w prosty sposób można utrzymać komfort cieplny.